Wednesday, September 10, 2008

Strategi PKNK Untuk Lahirkan Ramai Usahawan Bumiputra

Oleh: WADIASSOFI JAAFAR
ALOR STAR, 9 September – Perancangan dan strategi Perbadanan KemajuanNegeri Kedah bagi membangunkan masyarakat Perdagangan danPerindustrian Bumiputera adalah selaras dengan strategi utama yangtelah digariskan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi(MECD).
Ketua Pegawai Eksekutif PKNK, Dato' Abdul Rahman Ibrahim berkata,strategi perlaksanaan tersebut dirangka bagi mencapai objektif untukmelahir dan memperbanyakkan bilangan usahawan Bumiputera dalampelbagai bidang daripada industri rumah sehinggalah kea rah mewujudkanusahawan yang berdaya saing dan berdaya maju.
"Strategi pertama ialah Pembudayaan Keusahawanan merangkumi strategipelaksanaan iaitu pembudayaan dan latihan keusahawanan diwujudkanbertujuan untuk menyemai semangat keusahawanan di peringkat sekolah,"jelasnya.
Menurutnya, PKNK telah menganjurkan kursus, seminar dan latihanlanjutan dan peningkatan untuk pemantapan usahawan seperti kursuspembangunan wanita dan masyarakat umum, latihan kepada peniaga danpenjaja, program latihan dan bimbingan dalam gerak usahawan sertakursus pemasaran industri kecil dan sederhana (IKS).
Ujarnya, strategi kedua adalah melalui program peluang perniagaan yangdilaksanakan membabitkan tiga strategi pelaksanaan yang telah dirangkaiaitu pembangunan perniagaan, pemantapan dan perniagaan baru.
"Strategi ketiga adalah melalui penyediaan khidmat sokongan danbantuan membabitkan empat pendekatan iaitu khidmat bimbingan,pembiayaan, promosi dan pemasaran serta sewaan premis perniagaan,"katanya.
Tambahnya, melalui strategi yang diwujudkan itu, ia secara tidaklangsung mampu membangunkan masyarakat usahawan yang berkualitimelalui aktiviti, perundingan, usahasama, penyebaran maklumatkeusahawanan, penyediaan ruang niaga dan bantuan pasaran.
Posted by Warta Darul Aman Daily at 9:48 AM

1 comment:

MAT KEDAH said...

Salam YB, Saya mohon jasa YB untuk menaik taraf jalan kampung (mini tar) kampung Alor Gunung dari hujung kampung Alor Pea ke rumah Pam.. Struktur jalan amat mendukacitakan. Harap YB dapat membantu kami..